Voorwaarden

“dit is hoe wij werken”

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Daphaer BV

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Daphaer BV, gevestigd Eigendomweg 6, 3765 ED te Soest, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 77737644.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Een cursist of coachee wordt gezien als Opdrachtgever van Daphaer.
 4. Opdracht is de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Daphaer op grond waarvan Daphaer diensten verleent aan Opdrachtgever.
 5. Professional: degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Daphaer, in opdracht van Daphaer werkzaamheden bij of ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert.
 6. Diensten: alle door Daphaer voor een Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot recruitment, consultancy, trainingen, coaching en mediation.
 7. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 5. Indien zich tussenpartijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Bedragen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Bemiddeling fee: De bemiddeling fee is een dienst en wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de werving en selectie voor het leveren van een kandidaat door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever. Over de bemiddeling fee is ook btw verschuldigd. Wij verwijzen tevens naar de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waar naast de voorwaarden ook alle bedragen beschreven staan.
 3. Tarieven en kosten van de opdracht Trainingen en maatwerktrajecten worden steeds berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond). Overige opdrachten, zoals mediation, coaching en advieswerkzaamheden kunnen naast berekening per dagdeel (=ochtend, middag of avond) ook per uur berekend worden.

Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een overeenkomst/opdrachtbevestiging. Tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige maatregel van overheidswege de kostprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te berekenen in de overeengekomen tarieven.

 1. Detacheringstarief: Het detacheringstarief is het uurtarief van de Professional die bij Opdrachtgever is gedetacheerd vanuit Opdrachtnemer en wordt in rekening gebracht als vergoeding voor de werkzaamheden die de Professional bij Opdrachtgever verricht, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Professional niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd het detacheringstarief per de eerste maandag van week 1 van elk kalenderjaar aan te passen op basis van het CBS indexcijfer Contractuele loonkosten per uur (zakelijke dienstverlening).
 3. Iedere aanpassing van het detacheringstarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
 4. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Eventuele wijzigingen in tarieven voor opdrachten met een langere doorlooptijd of opeenvolgende opdrachten worden door Opdrachtnemer drie maanden van tevoren schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het tarief te weigeren en de opdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden. Indien Opdrachtgever op deze grond de opdracht wil intrekken, dient hij dat schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer, uiterlijk zes weken na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer.
 6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 7. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Opdrachten, inschrijvingen van cursussen en bijeenkomsten

 1. Opdrachten, inschrijvingen en bijeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht of overeenkomst door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
 2. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 6. Als bij de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Bij inzet van een Professional verleent Opdrachtgever alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en overige diensten en verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 7. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert de Professional aan een contactpersoon die door Opdrachtgever is aangesteld.
 8. De keuze van de Professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen Professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde Professional. De Opdrachtgever kan een voorstel van Opdrachtnemer tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende Professional niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.
 9. Daarnaast is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een Professional door een andere Professional, zulks met het oog op haar bedrijfs- en/of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder het Ontslagbesluit. Een dergelijk voorstel kan door Opdrachtgever alleen op redelijke – desgevraagd schriftelijk te motiveren – gronden worden afgewezen.
 10. Indien de Professional wordt vervangen door een andere Professional, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld.
 11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen. Ook is het doorlenen van de Professional zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan.
 12. Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Opdrachtnemer een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de Opdrachtgever.
 13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Professionals die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Opdrachtnemer indient en de door de Opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 2. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht door Professional goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 9. Arbeidsduur, werktijden en vakantie inzet Professional

 1. Bij inzet van een Professional staat Opdrachtgever ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de Professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Opdrachtnemer voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de Professional wordt na overleg met Opdrachtgever bindend door Opdrachtnemer vastgesteld.

Artikel 10. Aanwijzingen en regie Opdrachtgever

 1. De Professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Professional als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer terzake tegen aanspraken van de Professional en/of derden.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

Artikel 11. Gedrag, toegang en identificatieplicht cursussen, trainingen en bijeenkomsten

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem ingeschreven cursist zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door Opdrachtnemer en/of coach, trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
 2. Cursisten dienen op verzoek van Opdrachtnemer en/of coach, trainer een legitimatiebewijs te tonen mits hierom wordt gevraagd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen:`
  1. zolang volledige betaling van het cursusgeld niet volledig is voldaan;
  2. zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding;
  3. indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die niet in overeenstemming is met de eisen ie daaraan in redelijkheid door Opdrachtnemer mogen worden gesteld. De trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de training wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien Opdrachtgever de cursist de toegang tot de cursus heeft ontzegd. De Opdrachtgever staat er in dat geval voor in dat de cursist de betreffende ruimte verlaat en verlaten houdt. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Video opnamen ten behoeve van recruitment vormen hierop een uitzondering en blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft gebruiksrecht.
 3. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 13. Annulering / Tussentijdse beëindiging trainingen, cursussen en bijeenkomsten

 1. Annulering / tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of de fax datum. Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de Opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
 3. Annulering door Opdrachtnemer. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft Opdrachtnemer altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 4. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Opdrachtgever streeft ernaar om alle opdrachten en trainingen te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze.

Artikel 14. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging

 1. Annulering van de deelname aan een intervisie en training met losse inschrijving: Annulering tot 25 werkdagen voor de aanvangsdatum: kosteloos. Annulering 2 tot 25 werkdagen voor de aanvangsdatum: 75% van de trainingskosten. Annulering op dag zelf: 100% van de trainingskosten. Niet verschijnen op de eerste dag van de training, wordt aangemerkt als annulering op dag zelf. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. De annuleringsregeling vervalt wanneer de Opdrachtgever een andere deelnemer inschrijft voor de betreffende training.
 2. Annulering van een incompany training of maatwerkopdracht: Annulering tot 40 werkdagen voor aanvangsdatum: kosteloos. Annulering gelijk aan of korter dan 40 werkdagen en langer dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training/opdracht overeengekomen totaaltarief. Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training/opdracht overeengekomen totaaltarief.
 3. Annulering / tussentijdse beëindiging coaching en overige werkzaamheden: Annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: kosteloos. Annulering 3 tot 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden/ tussentijdse beëindiging: 75% van het overeengekomen tarief voor de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Annulering gelijk of korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden/ tussentijdse beëindiging: 100% van het overeengekomen tarief voor de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 15. Kosten van wijzigingen/ verschuivingen

 1. Wanneer vooraf aanvang (schriftelijk vastgelegde) opdracht/training wordt gewijzigd, zijn hier kosten aan verbonden. Hierbij horen verschuiven data en grote inhoudelijke aanpassingen, allen op verzoek van Opdrachtgever en cursist. Kosten inhoudelijke aanpassingen gaan in overleg met elkaar en worden na akkoord van beide weer schriftelijk bevestigd, als zijnde aangepaste opdracht. Kosten wijziging data zijn hieronder weergegeven.
 2. Wijziging/verschuiven data van (incompany) trainingen en maatwerk trajecten: Aanpassingen data gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvang opdracht wordt 20% van de totale kosten berekend.
 3. Wijzigingen/verschuiven van coaching- of intakegesprek: Tot 10 werkdagen voor de afgesproken datum: kosteloos. Gelijk aan of korter dan 10 werkdagen en langer dan 5 werkdagen voor de afgesproken datum: 50% van de totale factuurkosten. Gelijk aan of korter dan 5 werkdagen voor de afgesproken datum: 75% van de totale factuurkosten. Alle reeds gemaakte overige (externe) kosten; waaronder huur van accommodaties, audiovisuele hulpmiddelen en sprekers, worden door Opdrachtnemer 100% betaald. Opdrachtgever zal alles in het werk stellen, deze kosten te minimaliseren.

Artikel 16. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Beëindiging bij recruitment is iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen. Indien de Opdrachtgever gedurende een periode van meer dan 1 maand na plaatsing geen verbintenis biedt aan een kandidaat blijft de kandidaat verbonden aan Opdrachtnemer en is Opdrachtnemer gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

Artikel 17. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 5. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 6. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 9. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 18. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Losse inschrijvingen van een intervisie / training / cursus: de totale trainingskosten moeten, volgens afspraak, in zijn geheel voor aanvang training worden overgemaakt. Incompany trainingen / maatwerk trajecten: Na intake en vooraf training wordt 35% van de totale trainingskosten overgemaakt. Na de training wordt 65% van het totale bedrag overgemaakt.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 19. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer wordt daaronder begrepen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de Professional zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Professional, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die direct of indirect

voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Professional toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Professional met Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de Professional is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 21. Veiligheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de Professional en Opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de Professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden of de Professional ter zake van de in de lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 22. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. Opdrachtnemer legt haar Professionals een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de Opdrachtgever ook vrij om de Professional rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Professional een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Professional.

Artikel 23. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 24. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) Professional aan te gaan.
 2. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) Professional aan te gaan, brengt Opdrachtnemer hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 3. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) Professional is hij aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd in verband met de kosten van de werving en selectie van de (voorgestelde) Professional en alle verdere investeringen die Opdrachtnemer heeft gedaan, waaronder de professionele coaching en begeleiding van de (voorgestelde) Professional en de opleiding(en) die de (voorgestelde) Professional heeft gevolgd.
 4. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de (voorgestelde) Professional voordat deze (voorgestelde) Professional 900 uren via Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever heeft gewerkt, bedraagt de in het vorige lid bedoelde vergoeding € 10.000,- exclusief btw.
 5. Indien de Professional op basis van de overeengekomen opdracht reeds meer dan 900 uren bij de Opdrachtgever heeft gewerkt, wordt de volgens lid 4 door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding na iedere 225 gewerkte meer-uren (boven 900) telkens verminderd met een bedrag van € 1.000,- exclusief btw, met dien verstande dat de minimale vergoeding te allen tijde € 7.000,- bedraagt.
 6. Indien de Opdrachtgever met de Professional niet direct aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens inzet bij de Opdrachtgever, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 respectievelijk lid 5 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de (voorgestelde) Professional hiertoe – rechtstreeks of via een derde – heeft benaderd als wanneer de Professional – rechtstreeks of via een derde – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding meteen Professional verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Professional voor hetzelfde of ander werk; het aanstellen van de Professional als medewerker voor hetzelfde of ander werk; het ter beschikking laten stellen van de betreffende Professional aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk; het aangaan van een arbeidsverhouding door de Professional met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde – direct danwel indirect – in een groep zijn verbonden.

Artikel 25. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 26. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 27. Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens plaats. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Opdrachtnemer die Opdrachtnemer op grond van toepasselijke weten regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte gegevens. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.
 2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Opdrachtnemer alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals een de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van Opdrachtgever is het privacy statement van Opdrachtnemer van toepassing.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van Professionals, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Opdrachtnemer in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Opdrachtnemer.

Artikel 28  Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 29. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 30. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 31. Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Daphaer

Eigendomweg 6
3765 ED Soest
(06) 15231269 (Aernoud)
(06) 12437776 (Daphne)

Algemene voorwaarden

Voor onze algemene voorwaarden kunt u hier klikken.

Privacyverklaring

Voor de privacyverklaring kunt u hier klikken.

Nieuws

Voor het laatste nieuws en verwijzingen naar interessante artikelen kan je terecht op onze Homepage.